Functionaliteiten

Aanmelding

Identificatie en registratie van de patiënt
Aanmelding van patiënt
Printen van een polsband met patiënt ID, met of zonder barcode
Maken van een foto van de patiënt met een webcam
Traceren van geregistreerde patiënten die nog niet gezien zijn door een arts
Mogelijkheid om familieleden direct te informeren
Printen van rapportages of andere relevante informatie gerelateerd aan elke episode
Organiseren van patiëntentransport, traceren en overzien van overplaatsingen van patiënten
Mogelijkheid tot de organisatie van wachtruimtes
SMS voor planning en andere doeleindes

Alerts

Verzoek om afspraak
Nieuwe resultaten beschikbaar
Vertraging van toediening van medicatie, uitvoering van procedures, voltooiing van transporten en andere taken
Patiënt geruime tijd niet geholpen
Doorsturen van alerts naar mobiele telefoons

Audit trail

Opslag van auditeringsgegevens voor van de volledige ALERT® productensuite.

Back office

Systeembeheerder:

Aanpassingen maken in de onderdelen van de applicatie, zoals onder andere:

- Instellingen: afdelingen, diensten en kamers
- Gebruikers: registratie, biometrische gegevens, specialismen, associëring van profielen en alertberichten
- Laboratoriumonderzoeken onderzoeksparameters, buisjes, panelen, lijst van meest voorkomende tests
- Rondes voor verzameling monsters
- Beeldvormende onderzoeken: algemene lijst en lijst van meest voorkomende onderzoeken
- Andere Onderzoeken: algemene lijst en lijst van meest voorkomende onderzoeken
- Medicatie: algemene lijst en lijst van meest voorkomende medicijnen
- IV-vloeistoffen: algemene lijst en lijst van meest voorkomende IV-vloeistoffen en -oplossingen
- Immunisering: algemene lijst en lijst van meest voorkomende immuniseringen
- Parametrisering van inname en excretie
- Diagnose: lijst van meest voorkomende diagnoses
- Backoffice agenda voor afspraken
- Parametrisering van ontslagen
- Openstaande taken (berichtenuitwisseling tussen professionals)
- Parametrisering van printtool

Persoonlijke gebruikersinstellingen:

- Gebruikersidentificatie en registratie
- Veelgebruikte teksten
- Registratie van einde van dienst
- Invoer van eigen content
- Aanpasbaarheid van richtlijnen
- Parametrisering van zorgpaden
- Parametrisering van ordersets

Behandeling

Voorschrijven en uitvoeren van behandelingen (medicijngebaseerde- en andere therapie)
Raadplegen van eerdere behandelingen

Berichten tussen professionals

Nieuwe functie waarmee professionals onderling berichten kunnen uitwisselen

Documentenbeheer

Mogelijkheid om papieren documenten en digitale documenten (PDF, DOC, XLS of JPEG) te scannen, op te slaan en te beheren
Mogelijkheid tot het koppelen van documenten aan verschillende onderdelen van het EPD
Mogelijkheid om te interageren met een papieren archief voor het plaatsen van aanvragen en deze aanvragen te traceren

EPD Viewer

Overzicht van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) door middel van een viewer en via snelkoppelingen vanuit de samengevatte informatie van iedere patiënt
Checklists voor de status van episodes
Rekentools zoals APGAR score, BMI, Leveringsdata en NIPS
Kalenders per maand of kwartaal
Tool voor ondersteuning van medische besluitvorming die compatibel is met Evidence Based Medicine (EBM) toepassingen en toegang geeft tot online diensten (bijv. Isabel Healthcare) die suggesties voor diagnoses kunnen doen op basis van bevindingen bij het observeren van de patiënt
Directe toegang tot richtlijnen en zorgpaden
Roosters voor operatietijden, om alle tijden in verband met een chirurgische procedure te documenteren
Weergaves van medicatieorders: order wordt geleverd, in huidige episode en uit vorige episodes
Geïntegreerd EPD (zoals hier beneden uitgelegd)

Elektronisch Patiëntendossier

(EHR - Electronic Health Record):

Automatische plaatsing van specifieke in de episode gedocumenteerde informatie in het EPD
Organisatie van klinische informatie van iedere patiënt zoals problemen, medicatie en allergieën
Toegang tot informatie uit eerdere episodes, inclusief informatie verzameld en opgeslagen in andere informatiesystemen
Conform Clinical Document Architecture (CDA)
Overzicht van de EPD's van patiënten via een EPD-Viewer en via snelkoppelingen op de schermen met samengevatte informatie over patiënten

Filter, zoek en paging functionaliteit

De filter, zoek en paging functionaliteit is een nieuw user interface (UI) component, dat de manier standaardiseert waarop gebruikers interacteren met grote hoeveelheid informatie in werklijsten, met daarbij een betere gebruikerservaring als gevolg van de toegenomen performance van de betrokken functionaliteiten.

De drie belangrijkste functionaliteiten van dit UI component betreft:
-    Filteren: de gebruiker kan hierbij, binnen de werklijsten, kiezen uit een scala aan voorgedefinieerde filters (bijv. “Alle Patiënten”, “Mijn Patiënten”) om een meer gedetailleerde context te verkrijgen voor de informatie die zij zoeken;  
-    Zoeken: de gebruiker kan hierbij maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden door de ingebouwde tekst doorzoek capaciteiten, om op die manier exact te vinden wat wordt gezocht. Het “zoek framework” biedt de mogelijkheid om voor iedere taal een specifieke analyse tool te gebruiker, waardoor  zoektermen gereduceerd kunnen worden tot hun kern. Dit proces, ook wel bekend als “stemming”, staat de identificatie toe van enkelvoudige / meervoudige, mannelijke / vrouwelijke termen, vergrotingen, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. De analyse tool negeert de meest voorkomende woorden zoals de, het, is, bij, welke en op;
-    Paging: met als doel om de laadtijden van het scherm te optimaliseren, worden de resultaten getoond in “pages”, met een voorgedefinieerd aantal rijen per pagina. De gebruiker kan voorwaarts en achterwaarts navigeren of naar een specifieke pagina gaan.

Andere interessante functionaliteiten binnen dit thema zijn reeds onderdeel van de roadmap, zoals door de gebruiker te definiëren filters, het automatisch aanvullen en “wist je dat” mogelijkheden.

Hulp bij diagnoses

Aanvragen en raadplegen van beeldvormende onderzoeken en labtests
Vastleggen en raadplegen van alle activiteiten gerelateerd aan de verschillende stadia van beeldvormende- en laboratoriumonderzoeken
Automatische transportaanvraag naar de aangewezen onderzoeksruimte bij de aanvraag van een onderzoek
Toegang tot voorgaande onderzoeksresultaten

Lijst met problemen

Aanmaken en beheren van lijst met problemen
Indicatie van chroniciteit van problemen
Automatische codering van problemen door keuze uit internationale classificatietabellen zoals ICD9, ICD10, ICPC2 en NANDA

Medisch proces

Lichaamsdiagram:

- Grafische documentatie van verwondingen of letsels op het menselijk lichaam
- Gebruik van verschillende symbolen en tools voor verschillende types van verwondingen of aandoeningen zoals brandwonden, wonden, littekens, botbreuken, drainages en katheters
- Weergave van de geschiedenis van diagrammen van een patiënt
- Zoomfunctie in weergave van diagrammen
- Llijst van de meest voorkomende afbeeldingen, automatisch getoond afhankelijk van het medisch specialisme, hoewel ook andere afbeeldingen (lichaam/organen) kunnen worden toegevoegd

Consulten:

- Aanvragen, traceren en documenteren van afspraken voor artsen of maatschappelijk werkers
- Aanvragen, traceren en documenteren van specialismeafspraken
- Selecteren van een specifieke professional of specialisme
- Aanvraag, tracering en documentatie van consulten
- Alerts (inclusief sms) voor consulten

Documentatie:

- Templates voor zowel artsen als verpleegkundigen, die kunnen worden geactiveerd afhankelijk van hoofdklacht voor spoedeisende episodes, afspraaktype voor polikliniekafspraken en specialismen voor opnameafdelingen
- Templates voor elke hoofdklacht, te gebruiken door zowel artsen als verpleegkundigen
- Checklists voor klinische handelingen, codering en ontslag
- Indicator van zorgniveau
- Automatische suggesties voor differentiële diagnoses en andere aspecten van zorgmanagement
- Automatische weergave van eerdere conclusies m.b.t. de verschillende aspecten van de klinische behandeling
- Functies voor validering van documentatie, zoals uitgebreide registratieschermen, verplichte velden, velden voor rekentools of automatische monitoringsintervallen en kleurgecodeerde iconen
- Documentatiehulp door middel van schermen met applicatiehulp, tooltops, snelkoppelingen en wizards
- Mogelijkheid om meest voorkomende medicatie, onderzoeken of diagnoses per instelling en specialisme te parametriseren, evenals voorgedefinieerde teksten voor beoordelingen in de applicatie

Medische Voorgeschiedenis:

- Speciaal onderdeel voor het registreren en raadplegen van de medische voorgeschiedenis van een patiënt, waaronder problemen, eerdere episodes, allergieën, risicofactoren, biometrie, bloedgroep en familiale, medische, chirurgische en sociale anamnese
- Bijsluiten van klinische documenten in EPD's

Lichamelijk Onderzoek:

- Observatieonderdelen waarin de gebruiker lichamelijke onderzoeken, vitale functies, lichaamsdiagrammen en biometrie kan documenteren

Zwangerschap:

- Specifieke templates met parameters voor het registreren van informatie betreffende de baby, waaronder periodieke observatie, ultrasounds en prenatale, perinatale en neonatale geschiedenis
- Partogram voor monitoring van de baby in de verschillende fases van de bevalling

Overdracht:

- Mogelijkheid om overplaatsingen aan te vragen, te volgen en te accepteren of weigeren
- Mogelijkheid om een patiëntoverplaatsing nauwkeurig te plannen

Tractusanamnese:
- Voorgedefinieerde templates ter beoordeling van lichaamssystemen aan de hand van een set vragen, met als doel het identificeren van tekenen en symptomen die de patiënt mogelijk ervaart of ervaren heeft (beoordeling van psychische gezondheid, endocrine, ademhalings- en cardiovasculaire systemen)

Rapportage:

- Aanvragen en verzenden van specifieke rapportage
- Printtool voor klantspecifieke rapportage

Vitale Functies:

- Documenteren van vitale functies en andere indicatoren zoals lichaamstemperatuur, polsslag, bloeddruk, orthostatiek of verzadigingsniveau van zuurstof
- Aanvragen van een doorlopend proces voor monitoring van vitale functies
- Analyse van resultaten in een rooster dat de ontwikkeling van waardes toont
- Weergave van vitale functies in een grafiek waarin de gebruiker verschillende te bekijken indicatoren kan selecteren.

Medische besluitvorming

Richtlijnen:

- Bepalen van ordersets en procedures die kunnen worden toegepast voor beheer, preventie, screening en behandeling van gerelateerde pathologieën
- Aanmaken, dupliceren, bewerken en annuleren van richtlijnen
- Invullen van verplichte gegevens
- Bepalen van toestemmingen voor activering en gebruik van richtlijnen
- Bepalen van inclusiecriteria (in aanmerking komend voor de richtlijn) of exclusiecriteria (niet toegestaan om de richtlijn toe te passen), van eenvoudige waardes (gewicht, lengte, leeftijd, BMI etc.) tot gedetailleerdere gegevens (uitgevoerde labtests of onderzoeken, eerdere diagnoses etc.)
- Bepalen van taken zoals het toedienen van medicijnen, het plannen van o.a. afspraken, onderzoeken, labtests en intercollegiale consulten
- Selecteren uit de lijst van meest voorkomende richtlijnen, afgestemd op de instelling en de werkomgeving
- Zoeken per groep richtlijnen

Zorgpaden:

- Bepalen van klinische zorgpaden in de vorm van beslisbomen, toepasbaar voor preventie, beheer en behandeling van pathologieën
- Aanmaken, dupliceren, bewerken en annuleren van zorgpaden
- Invullen van verplichte gegevens
- Bepalen van toestemmingen voor het activeren en gebruiken van zorgpaden
- Volgen van de beslisboom van het zorgpad door het beantwoorden van specifieke vragen en het uitvoeren van bijbehorende taken
- Taken zoals bijvoorbeeld verpleegkundige zorg, voedingsbeoordeling, procedures, toediening van medicijnen, patiënteducatie, behandeling en andere aspecten
- Terugkeren naar elk van de vorige stadia van het zorgpad (en het herbepalen van het zorgpad indien nodig)
- Zoeken per groep zorgpaden
- Kleurgecodeerde taken en handelingen
- Verschillende symbolen voor het herkennen van taken, instructies, orders, handelingen of vragen

Managementinformatie

Real time overzicht van de afdeling Spoedeisende Hulp: gebruik van ruimtes, verdeling van patiënten, grafische weergave van elke episode, directe toegang tot elke actuele episode en analyse van streeftijden

Data Warehouse voor de complete analyse van klinische en financiële variabelen

Management van klantrelaties

Management van contacten:

- Beheer en registratie van inkomende en uitgaande telefoongesprekken
- Automatische herkenning van persoon die belt
- Rechtstreekse door de software gegenereerde telefoongesprekken
- Eenvoudige toegang tot de gegevens van contactpersonen
- Standaardisering van contacten op niveau van instelling en professional
- Integratie (HL7) van samengevatte informatie van SEH-episodes voor afspraakdoeleinden
- Zoekfunctie voor informatie aan de hand van verschillende criteria (naam, polisnummer, woonplaats etc.)
- Integratie met CTI (Computer Telephone Integration)
- Toegang tot informatie over managementstatistieken

Management van bezoeken:

- Toegang tot informatie over de locaties van opgenomen patiënten
- Beheer en identificatie van bezoekers
- Controle van bezoekers (bepaald door vastgestelde bezoekuren en een maximum aantal bezoekers)
- Automatische herkenning van bezoekers (op basis van polisnummer of reeds in de instelling geregistreerd)
- Eenvoudige toegang tot de voorgeschiedenis van de opgenomen patiënt
- Printen van pasjes met een barcode voor geïdentificeerde patienten   
- Printen van bezoekersverklaringen
- Bekijken van informatie vanuit verschillende perspectieven
- Toegang tot informatie over managementstatistieken

Ontslag

Medisch, verpleegkundig, sociaal en administratief ontslag
Definitief ontslag en ontslag in behandeling
Planning van afspraken
Afdrukken van rapportage, certificaten en andere documenten
Elektronisch of op papier voorschrijven
Instructies bij voorschrijven
Berichten bij plaatsing, tracering en beantwoording van verwijzingsverzoeken
Ontslaginstructies
Bevestiging en codering van einddiagnose
Aantekeningen voor collega's

Ordermanagement

Cardex:

- Weergave van openstaande taken in een tijdlijn

Zorgplannen:

- Handmatig bepalen van zorgplannen met patiëntspecifieke behandelplannen die meerdere episodes kunnen omvatten, met mogelijke  onderzoeken, medicatie etc.
- Toevoegen van meerdere taken

Codering:

- Engine voor DBC-validering met ondersteuning van alle zorgtypes

Medeondertekening:

- Documenteren van onderzoeksaanvragen per telefoon of rechtstreeks, namens de verantwoordelijke voor de aanvraag
- Herzien en goedkeuren van de orders uit naam van de gebruiker door medeondertekening van één of meerdere procedures tegelijk

Management van diëten:
Bepalen van diëten:

- geïnstitutionaliseerd dieet (algemeen dieet, door de instelling bepaald)
- gepersonaliseerd dieet (bepaald door de gebruiker)
- voorgedefinieerd dieet (de gebruiker kan een dieet selecteren dat in de persoonlijke instellingen is aangemaakt).

Planning van diëten
Afspraken met de diëtist

Orders voor verschillende

Hoofdonderdelen:

- Aanvragen en raadplegen van beeldvormende- en laboratoriumonderzoeken
- Kiezen uit een lijst van meest voorkomende diagnostische tests
- Kiezen uit groepen laboratoriumonderzoeken voor een specifiek onderzoeksdoel
- Registreren en raadplegen van alle activiteiten in verband met de uitvoering van de verschillende stadia van beeldvormende- en laboratoriumonderzoeken
- Automatische aanvraag van transport van monsters en patiënten naar nader te bepalen locaties in geval van specifieke diagnostische tests
- Automatisch bekijken van resultaten van diagnostische tests via de interface met externe software
- Herkennen van afwijkende resultaten door middel van automatische waarschuwingen als de informatie door de interface met externe software wordt verkregen
- Documenteren van herzieningen van diagnostische tests
- Raadplegen van de voorgeschiedenis van diagnostische tests

Bril receptuur:

- Receptuur voor lenzen en brillen voor Oftalmologieafspraken

Medicatie:

- Slectie uit een lijst van de meest gebruikte medicatie, te gebruiken om medicatieorders te vergemakkelijken
- Zoeken van medicatie per farmaceutische groep (bijv. ontstekingsremmers of antihistamine)
- Beheer van verschillende types van medicatie, zoals door de patiënt meegebrachte medicatie, medicatie voor toediening in de huidige episode, apotheekorders, diëetsupplementen, samengestelde medicijnen en IV-vloeistoffen
- Beheer van voorschriften voor de ziekenhuis- of externe apotheek
- Toepassen van therapeutische zorgpaden om medicatie toe te dienen in geval van de behandeling van een specifieke aandoening
- Aanpassen van parameters van een lopende medicatieorder
- Aanvullende orders voor een voorgeschreven medicijn (refill)
-Heroverweging van medicatie te allen tijde bekijken van alle medicatie van een patiënt, onafhankelijk van de applicatie waar deze is gedocumenteerd
-Voorschriften op basis van staffel
-Orders voor doseringsbereik

Order sets:

- Aanmaken en activeren van taken en sets van taken
- Aangeven van prioriteit voor de gekozen groepen tests, procedures of onderzoeken, wat leidt tot een duidelijke opeenvolging in planning
- Herbepalen van de parameters van een taak
- Raadplegen van alle voltooide of lopende ordersets voor een patiënt in de geselecteerde episode

Procedures:

- Aanvragen, volgen en registreren van procedures uit een lijst van de meest voorkomende procedures per specialisme in de instelling
- Associëren van elke procedure aan één of meer differentiële diagnoses
- Bekijken van status van iedere procedure (met vertraging of niet)
- Uitgebreide zoekfunctiee om aanvullende, specifieke procedures te vinden
- Automatische codering van procedures

Vaccinaties:

- Complete tool voor management van vaccinaties

Overdracht

Voorziening voor het overdragen van verantwoordelijkheid voor een patiënt of groep patiënten

Tool voor dienstwissel met een on-screen overzicht van relevante informatie of de mogelijkheid tot afdrukken van een verslag betreffende een groep patiënten voor dienstwissel

Overzicht

Samenvatting met één druk op de knop van elke episode, voorzien van unieke patiëntidentificatie inclusief foto, geslacht, leeftijd, locatie, diagnose in behandeling, verantwoordelijke arts en verpleegkundige, datum en tijd van aankomst, verblijfsduur, volmachten en andere bijzondere omstandigheden

Overzicht waarin voor groepen patiënten relevante informatie wordt samengevat, waaronder patiëntidentificatie, taken, diagnoses, verantwoordelijke arts en verpleegkundige, locatie van de patiënt en overige zorggerelateerde aspecten

Plattegrond van een gebouw, afdeling of kamer met zoomfunctie. Mogelijkheid om de bezettingsgraad te bepalen van (een deel van) een instelling en om een specifiek patiëntendossier te selecteren op elk gewenst moment en vanaf elke willekeurige locatie

Patiëntenoverzicht

Samenvattingsroosters voor groepen en individuele patiënten met relevante informatie en lopende en openstaande taken

Snelkoppelingen naar uit te voeren taken en verschillende onderdelen van het EPD van de patiënt zoals onderzoeken, procedures en verpleegkundige beoordelingen

Weergave in tijdlijn voor het bekijken van eerdere afspraken van de patiënt, met samengevatte informatie per gebeurtenis

Persoonlijk Gezondheidsdossier

MyALERT® Personal Health Record:

- Iedereen kan informatie over zijn/haar eigen gezondheid organiseren in elektronisch formaat
- Iedereen kan de toegang tot zijn/haar informatie zelf beheren

Planning

Agenderen van afspraken: Individuele afspraken, Eénmalige afspraken, Opeenvolgende afspraken, Groepsafspraken, Interdisciplinaire afspraken

- Berichtgeving van planning
- Overboeking met een overlap tussen afspraken - meer dan één patiënt op dezelfde agendaplek
- Planning van meer afspraken dan het beschikbare aantal agendaplekken voor een bepaald specialisme, professional of instelling
- Planning van afspraken buiten het voor de betreffende professional/instelling ingestelde rooster
- Beschikbaarheid voor afspraken in agenda zichtbaar via kleurcodes
- Heragenderen van individuele- of groepsafspraken via versleepfunctie
- Filters voor het bekijken van afspraken per type professional of specialisme
- Filters voor agendering van afspraken per tijdsinterval, type, klinische omgeving etc.
- Snelle toegang tot eerstvolgende vrije plekken, afspraken, kalender- en afspraakdetails

OK planning:

- Planning van operaties inclusief details zoals verantwoordelijke chirurg, verwachte duur en operatiekamer
- Raadplegen van status van iedere operatiekamer per dag en per week
- Zoeken in de wachtlijst voor chirurgie
- Heragendering van operaties

Planning en Beheer van Bedden:

- Overzicht van bedden, kamers en afdelingen wat betreft bezettingsniveaus
- Weergave van status van ieder bed (vrij, bezet, wordt schoongemaakt etc.) voor elke dienst of afdeling
- Toewijzen van patiënten aan specifieke bedden bij toelating, opname of later

Wachtlijst voor operatie en opname:

- Management van prioriteiten aan de hand van specifieke criteria zoals relatieve en absolute urgentie
- Toewijzing van bedden en kamers

Multi-Resource Planning:

- Planning van resources op operationeel, tactisch en strategisch niveau
- Bepalen van verschillende types van middelen (personeel, materiaal, bedden, kamers etc.) en het leggen van verbanden daartussen
- Verzamelen en verwerking van statistieken van productiviteitsniveaus en procedures (bijv. doelstellingen, afwijkingen, gebruik van middelen etc.)

Procedures

Mogelijkheid voor aanvragen, traceren en documenteren van procedures

Automatisch coderen van procedures

Single Sign-On

ALERT® v2.6 bevat een Single Sign-On (SSO) mechanisme dat gebruikers een uniform authenticatie schema biedt binnen het domein van de ALERT® applicaties, en daarbij de noodzaak voor verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden elimineert. De SSO ontwikkeling biedt eveneens een gecentraliseerd raamwerk voor het handhaven van de veiligheid en ondersteunt de implementatie van sterke wachtwoorden en authenticatie strategieën.

De SSO functionaliteit ondersteunt de integratie van ALERT® producten met de LDAP Directory en Active Directory domeinen.

Spoedeisende hulp (specifiek)

Traumaregistratie:

- Traumaregistratie en ABCDE-methodiek

Triage:

- Mogelijkheid voor triage van patiënten volgens klinische criteria
- Vaststellen van een urgentieniveau voor iedere patiënt

De beschikbare triagesystemen zijn:
- Triagesysteem op 5 Niveaus (V.S.)
- Nederlands Triagesysteem
- Manchester Triagesysteem

Eenvoudige implementatie en/of aanpassing van andere systemen

Takenlijst

Weergave van alle patiënten die onder verantwoordelijkheid van de zorgleverancier vallen en waarvoor één of meer openstaande taken bestaan

Mogelijkheid om op gedetailleerd niveau alle taken zien die afhankelijk zijn van andere professionals

Toegang tot ALERT®:

Inloggen via biometrische authenticatie en gebruikersnaam;

De gebruikersnaam kan ook gebruikt worden in combinatie met een wachtwoord, in geval van een fout in het biometrische systeem of een niet herkenbare vingerafdruk;

Iedere professional krijgt toegang tot het medische dossier van een patiënt, al naargelang de toestemmingen die per gebruikersprofiel worden ingesteld;

Gemakkelijk inloggen om van gebruikersprofiel of gebruiker te kunnen wisselen zonder daarvoor de applicatie te hoeven sluiten en heropenen;

Eén keer inloggen  om gemakkelijk van de ene ALERT®-omgeving naar de andere te gaan zonder daarvoor te hoeven in- en uitloggen.

Transport

Transporten van patiënten en monsters kunnen automatisch worden aangevraagd voor bepaalde onderzoeken

Transportaanvraag op elk gewenst moment voor interne of externe locaties

Volg de status van ieder transport tussen verschillende gebouwen of instellingen

Ook voor medicatie, materiaal, bloedderivaten etc. en kunnen transporten worden aangevraagd en gevolgd

Verpleging

Verpleegkundige documentatie gebaseerd op de ICNP-standaard, inclusief templates

Samenvatting van verpleegkundige verrichtingen voor elke patiënt

Verpleegkundig onderwijs

Verpleegkundige diagnoses en interventies

Calculator voor het aantal verpleeguren per patiënt per dag, gebaseerd op de karakteristieken en problemen van elke patiënt

Verwijzing

Mogelijkheid tot aanvraag, tracering, acceptatie en berichtgeving van verwijzingen

Mogelijkheid om documenten aan een verwijzing te koppelen

Voorschrijven

Complete software voor voorschrijven, inclusief elektronische recepten voor de lokale apotheek

Toegang tot medicatiecontent voor contra-indicaties, interactie met medicijnen etc.

Waarschuwingen

Contra-indicaties

Gegevens niet opgeslagen

Bevestiging voor uitvoering van speciale verrichtingen

Mogelijkheid tot doorsturen van waarschuwingen naar mobiele telefoons

Workflow

Filtreren van gegevens per type workflow

Bekijken in realtime van alle door verschillende professionals aangevraagde taken voor dezelfde patiënt (en eventueel ook taken voor andere gebruikers of profielen)

Uitvoeren van taken en documenteren van gerelateerde aantekeningen en resultaten, meteen beschikbaar in het EPD samen met alle workflowstatussen (bijv. aanvragen voor medicatie, laboratorium- en beeldvormende onderzoeken of procedures)

Raadplegen van eerdere antwoorden van andere zorgprofessionals voor vergelijkbare kwesties (thematische workflow) bij het invullen van een template, waardoor verbanden ontstaan tussen alle dossiers en overbodige registratie wordt vermeden